8 Οκτωβρίου 2009

Η αποφαση του Ανωτατου στην υποθεση των 10 (Γ. Εισαγγελεας)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
[ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 56/09]
8 Οκτωβρίου, 2009
[Π. ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Α. ΚΡΑΜΒΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/οτές.]
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εφεσείοντας
ν.
ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Εφεσίβλητου
ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΪΑΣ 19.6.2009
Μ. Γεωργίου με Μ. Αγγελιδου και Κ. Δήμου, ασκούμενη δικηγόρο για τον αιτητή-εφεσίβλητο.
Α. Αουκαΐδης και Ν. Κέκκος, Δικηγόρος της Δημοκρατίας για τον καθ' ου η αίτηση-εφεσείοντα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Δ.: Το κατηγορητήριο περιλάμβανε 96 κατη¬γορίες. Με την ενδιάμεση απόφαση του, ημερομηνίας 17.9.08, το


2
Κακουργιοδικείο αθώωσε και απάλλαξε τον αιτητή και τους εννέα συγκατηγορούμενούς του, που είναι όλοι μέλη της Αστυνομικής Δύ¬ναμης Κύπρου, στις 62 από αυτές επειδή, όπως έκρινε, δεν είχε στοιχειοθετηθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση ώστε να δικαιολογείται να κληθούν να κάμουν την υπεράσπιση τους. Σ' αυτές περιλαμβά¬νονταν και οι κατηγορίες στις οποίες ήταν συστατικό στοιχείο η υπο¬βολή των Μάρκου Παπαγεωργίου και Ιωάννη Νικολάου σε βασανι¬στήρια. Με την τελική του απόφαση, ημερομηνίας 19.3.09, το Κα¬κουργιοδικείο αθώωσε και απάλλαξε τον αιτητή και τους εννέα συ-γκατηγορούμενους του και στις υπόλοιπες κατηγορίες, στις οποίες προεξάρχον ήταν το στοιχείο της υποβολής των ίδιων παραπονουμέ-νων σε σκληρή, απάνθρωπη, ή εξευτελιστική μεταχείριση. Όπως έκρινε, για λόγους που εξήγησε, δεν είχε εν τέλει αποδειχθεί η ενοχή οποιουδήποτε από αυτούς σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες.
Ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε δέκα εφέσεις, μια για κάθε κατηγο-ρούμενο, προγραμματίσαμε την ακρόαση τους αλλά, στο μεταξύ, υποβλήθηκε η παρούσα αίτηση από τον εφεσίβλητο στην Ποινική Έφεση 56/09 Ανδρέα Ευσταθίου, για προσαγωγή μαρτυρίας. Οι υ¬πόλοιποι εφεσίβλητοι, στους οποίους επιδόθηκε η αίτηση, με εξαίρε¬ση τον εφεσίβλητο Γεώργιο Κυλίλη, στην Ποινική Έφεση 62/09, δή¬λωσαν πως την υποστηρίζουν στο σύνολο της. Ο συνήγορος του ε¬φεσίβλητου Κυλίλη δήλωσε ότι υποστηρίζει μόνο το πρώτο από τα δυο της σκέλη. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατέθεσε γραπτή ένσταση και ακούσαμε τα μέρη.

3
Οι δηλώσεις, ο χειρισμός και η φύση των επιχειρημάτων που ανα-πτύχθηκαν ανέδειξε ως την ουσία του πράγματος όχι το αυστηρά δι-κονομικό της δυνατότητας προσαγωγής μαρτυρίας στο Ανώτατο Δι-καστήριο, για τους σκοπούς της έφεσης. Η μαρτυρία που επιδιώκε¬ται να προσαχθεί αφορά σε δημοσιεύματα, δηλώσεις και εκδηλώσεις που ακολούθησαν την έκδοση της τελικής απόφασης του Κακουργι-οδικείου και στόχος της προσαγωγής της είναι η κατάργηση ή η ανα¬στολή των εφέσεων ώστε το ζήτημα της ενοχής ή της αθωότητας των εφεσίβλητων να παραμείνει, ως τελικά κριθέν, από την πρωτό¬δικη απόφαση. Ανεξάρτητα από την κατά νόμο δυνατότητα άσκησης έφεσης. Οπότε, συζητήθηκε ως το κρίσιμο ζήτημα το κατά πόσο, στη βάση των δεδομένων όπως τα προσδιορίζει ο αιτητής, θα μπο¬ρούσε ή θα έπρεπε να αχθούμε στις καταλήξεις που εισηγείται. Θα αναφερθούμε, συνεπώς, στις δηλώσεις, στο χειρισμό και στα επιχει¬ρήματα για να έχουμε ξεκαθαρισμένο το υπόβαθρο.
Η αίτηση έχει δυο σκέλη, με διακριτούς στόχους. Κατά τον πρώτο, δεν θα είναι δίκαιη η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει και να διεξαχθεί. Αυτό, εξ αιτίας του πρωτοφα¬νούς όγκου και περιεχομένου των δημοσιευμάτων και των εκδηλώ¬σεων που ακολούθησαν την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Όχι επειδή αμφισβητεί ο αιτητής πως το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδικά¬σει την υπόθεση αμερόληπτα, χωρίς επηρεασμό, όπως το δήλωσε ξεκάθαρα ο ευπαίδευτος συνήγορος του αιτητή, ο οποίος, και στην ίδια την ένορκη δήλωση του που υποστηρίζει την αίτηση του, απερι-φράστως ανέφερε πως, «είμαι βέβαιος ότι η Ολομέλεια του Ανωτά¬του Δικαστηρίου στην οποία έχω πλήρη εμπιστοσύνη είτε κερδίσω είτε χάσω την υπόθεση, όπως έχω εμπιστοσύνη σε όλα τα Δικαστή-

4
ρια, θα εκδικάσει δίκαια και με ευθυκρισία την υπόθεση μου...». Αλ¬λά, ενόψει της πεποίθησης που ο μέσος συνετός πολίτης θα σχημα¬τίσει, εξ αντικειμένου. Πως, δηλαδή, το Ανώτατο Δικαστήριο τον καταδίκασε, αν αυτή θα ήταν η κατάληξη, «γιατί δεν είχε άλλη επι¬λογή λόγω της τρομακτικής πίεσης που ασκήθηκε πάνω του από τη δημοσιότητα που πήρε το όλο θέμα...».
Η εν τέλει αντίδραση, τώρα, του ευπαίδευτου συνηγόρου εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν αμφισβητείται αλλά είναι παραδεκτό πως την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης ακολούθησε πρωτοφα¬νής όγκος δημοσιευμάτων, δηλώσεων και εκδηλώσεων με περιεχό¬μενο και φύση όπως τα αποδίδει ο αιτητής στην αίτηση του και στην ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει. Στην οποία εξηγείται το «ψυχο¬λογικό λιντσάρισμα» που υπέστη από τα δυσμενή δημοσιεύματα με τα οποία, επί ένα περίπου μήνα, κάτω από το πρόσχημα της άσκησης κριτικής, ενώ η αθωωτική απόφαση δεν ήταν ακόμα τελεσίδικη αλλά υπέκειτο σε έφεση. Η οποία, κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους, προσφέρει το μόνο πλαίσιο ελέγχου της ορθότητας της. Κατά την ίδια ένορκη δήλωση, διατυπώθηκαν απόψεις «πως στην πραγματικό¬τητα εγώ και οι συγκατηγορουμενοί μου είμαστε ένοχοι και η από¬φαση του Κοκουργιοδικειου ήταν λανθασμένη». Με προεκτάσεις πρωτόγνωρες όπως αυτές παρατίθενται στην παράγραφο 4 της έ¬νορκης δήλωσης:
«Η κριτική αυτή όμως πήρε διαστάσεις έξω από κάθε μέτρο προκαλώντας μέχρι και διαδηλώσεις στον χώρο των Δικαστηρίων όπου διάφοροι νεαροί προφανώς επηρεασμένοι από τα όσα είχε αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας πετούσαν μπανάνες, ντομάτες, αυγά και άλλα φρούτα στον χώρο του Δι¬καστηρίου. Επισυνάπτονται σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα ρήψης δια¬φόρων φρούτων όπως αυτές είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, ξεπερνώ-

5
ντας επομένως κάθε έννοια κριτικής και παίρνοντας διαστάσεις κοινωνικού λιντσαρίσματος και δολοφονίας χαρακτήρων (character assassination).».
Ήταν, λοιπόν, η θέση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα πως ενώ δεν θα είχε δικονομικής φύσης ένσταση στην προσαγωγή και των ί¬διων των δημοσιευμάτων ή γενικά μαρτυρίας για όσα ζητήθηκαν, όπως αυτά προσδιορίζονται στην αίτηση, το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να απορρίψει την αίτηση γιατί, σε τελική ανάλυση, στη βάση της υπόθεσης του αιτητή, θα ήταν ατελέσφορη τέτοια πορεία. Δεν είναι δυνατό, όπως εισηγήθηκε, να αναγνωριστεί οποιασδήποτε μορφής ενδεχόμενο κάτω από οποιοδήποτε παραδεκτό κριτήριο, να είναι μη δίκαιη, για τέτοιους λόγους, η εκδίκαση των εφέσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Το δεύτερο σκέλος της αίτησης αφορούσε στην προσαγωγή μαρτυ¬ρίας σε σχέση με δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα στο κύριο Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ 1 στις 19.3.09, δηλαδή την ίδια την ημέρα της έκ¬δοσης της πρωτόδικης απόφασης.
Πριν από την έναρξη της ακρόασης της αίτησης, ρητώς τα μέρη ξε¬πέρασαν το ζήτημα της προσαγωγής μαρτυρίας αφού από κοινού έ¬θεσαν ενώπιον μας το κείμενο αυτών των δηλώσεων, όπως δημο¬σιεύτηκε την επομένη στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», οπότε, και σ' αυτή την περίπτωση, αναδείχθηκε ως το επίμαχο το κατά πόσο, στη βάση αυτών των δηλώσεων και των τοποθετήσεων κατά την α¬κρόαση, όπως είναι η θέση του αιτητή, η εκδίκαση των εφέσεων θα πρέπει να ανασταλεί σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Con-stantinides v. Vima Ltd (1983) 1 CLR 348.

6
Τα 5rjuoCTt£UgJOTo και η δίκαιη εκδίκαση των Εφέσεων
Το δικαίωμα άσκησης κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις, όπως έχει διακηρυχθεί με κάθε ευκαιρία, είναι αδιαμφισβήτητο. Οι επιπτώσεις όμως από την άσκηση τέτοιας κριτικής ενώ η ποινική ευθύνη βρίσκε¬ται κάτω από δικαστική κρίση, είναι ζήτημα διαφορετικό. Πολύ πε¬ρισσότερο η εμφάνιση του κατηγορουμένου ως ενόχου ενώ είναι στοιχειώδες πως η ποινική ευθύνη διαγιγνώσκεται από το Δικαστή¬ριο, όπως ορίζει η συνταγματική και νομοθετική τάξη, που διασφαλί¬ζουν ως αναπαλλοτρίωτο το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία πως δημοσιεύσεις τέτοιου περιεχομένου, ενώ η υ¬πόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από δικαστική κρίση, δεν ε¬ξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα το παραβλάπτουν αφού απομακρύνουν το κεφαλαιώδες ζήτημα της ενοχής ή της αθωότητας ενός ανθρώπου από το δημοκρατικό, κατά το Σύνταγμα και τους Νό¬μους, παραδεκτό πλαίσιο εξέτασης του, ώστε να προωθηθεί η άποψη του καθενός προς διαμόρφωση δημόσιας γνώμης.
Εν τούτοις, όπως έχουμε δει, δεν είναι αυτό το ζήτημα που εγείρεται εδώ. Ούτε καν το ζήτημα της πράγματι επίδρασης των δημοσιευμά¬των με τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο, όπως αυτό διαπιστώνεται στο πλαίσιο της δίκης, ώστε η καταδίκη στο τέλος να προβάλλει ακρο-σφαλής. Όπως ακριβώς ήταν η περίπτωση στην Γεωργιάδης ν. Δημοκρατίας (2003) 2 ΑΑΔ 1 στην οποία, μεταξύ άλλων, το Ανώ¬τατο Δικαστήριο έκρινε πως η αξιοπιστία της μαρτυρίας των παραπο-νουμένων, κάτω από τα δεδομένα εκείνης της περίπτωσης, μειώθηκε σημαντικά και εξ αιτίας δημοσιευμάτων. Μάλιστα, με αναφορά και

7
σε τότε δημόσια γραπτή δήλωση του κ. Πέτρου Κληρίδη, τότε Αν. Γενικού Εισαγγελέα, στο κείμενο της οποίας, όπως το παραθέτει η απόφαση, θα επανέλθουμε.
Το ζήτημα αφορά στο κατά πόσο, ενόψει δημοσιευμάτων ή και άλ¬λων εκδηλώσεων, θα πρέπει να μη διεξαχθεί αλλά να καταργηθεί η δίκη. Η εισήγηση του αιτητή είχε ως έρεισμα αγγλικές αποφάσεις αλλά, όπως αναγνώρισε ο κ. Γεωργίου, αυτές αφορούσαν σε περι¬πτώσεις δικών με ενόρκους με προφανείς τις διαφορές προς τις δίκες ενώπιον επαγγελματιών δικαστών. Εισηγήθηκε όμως πως αυτές οι διαφορές δεν πρέπει να αναιρέσουν τη δυνατότητα κατάργησης της δίκης αλλά να την περιορίσουν και να την περιορίσουν πολύ περισ¬σότερο όταν, όπως εν προκειμένω, υπό συζήτηση δεν είναι καν η δί¬κη που θα διεξαχθεί σε πρώτο στάδιο αλλά δίκη ενώπιον του Ανωτά¬του Δικαστηρίου, κατ' έφεση. Ώστε να ασκείται αυτή η δικαιοδοσία στις πιο ακραίες από τις περιπτώσεις, όπως ακριβώς η παρούσα.
Ο κ. Λουκαΐδης επισήμανε την έλλειψη οποιουδήποτε προηγούμενου κατάργησης της δίκης σε Ανώτατο Δικαστήριο χώρας, για τέτοιο λό¬γο. Αμφισβητεί τη χρησιμοποίηση της γνώμης που συμπερασματικά υπολογίζεται ότι θα σχηματίσει ο μέσος συνετός πολίτης ως κριτηρί¬ου και τόνισε τον κίνδυνο να καθορίζουν τα δημοσιεύματα, όσο έ¬ντονα και απαράδεκτα και αν είναι, την κατάληξη μιας ποινικής δίω¬ξης. Παρέπεμψε συναφώς στα πιο κάτω από την απόφαση του Ανω¬τάτου Δικαστηρίου που εξέδωσε ο Αρτεμίδης, Π., στην υπόθεση Γε¬νικός Εισαγγελέας ν. Λουκάς Σιδερένιος κ,α., Ποινική Έφεση 73/2008 κ.α., ημερομηνίας 23.4.08:


8
«Τέλος, αισθανόμαστε πως πρέπει να πούμε δυο λόγια για την αναφορά του κ. Ευσταθίου στην αντίδραση αξιωματικών της Αστυνομίας ή άλλων συνόλων και μεμονωμένων ατόμων που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Δικαστή. Οι Δικαστές δεν σχολιάζουν τέτοιου είδους αντιδράσεις για τον απλό λόγο ότι η δικαστική τους συνείδηση είναι άβατη. Οι Δικαστές συνεχίζουν το έργο τους και απονέμουν το δίκαιο σύμφωνα με τις αέναες αρχές της δικαιοσύνης, όπως έχουν θεσμοθετηθεί στο Σύνταγμα, στους Νόμους και στις Διεθνείς Συμβάσεις. Ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς της Πολιτείας είναι ίδιον των πολιτών με στοιχειώδη πολιτική α¬γωγή. Η ανταπόκριση των Δικαστηρίων και η άμυνα τους σε περίπτωση κρίσης των θεσμών είναι ακριβώς η συνέχιση του έργου τους για την υπε¬ράσπιση, κυρίως των ατομικών δικαιωμάτων που έχει ο άνθρωπος σε μια δημοκρατική και καλά αναπτυγμένη κοινωνία.».
Έχουμε, όμως, και κατ' ευθείαν νομολογία επί του θέματος. Πρόκει¬ται για την υπόθεση Αστυνομία ν. Φάντη και άλλων (1994) 2
ΑΑΔ 160. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Επαρχια¬κού Δικαστηρίου, επιφυλάχθηκαν τα πιο κάτω για γνωμοδότηση από το Ανώτατο Δικαστήριο:
"1. Κατά πόσον το Δικαστήριο έχει στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, δη¬λαδή, προτού αναγνωσθεί το κατηγορητήριο στους κατηγορουμένους, δι¬καιοδοσία ή εξουσία, χωρίς να προβλέπεται τούτο από τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155, να εξετάσει παράπονο των κατηγορουμένων ότι υπήρξε παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος τους για δίκαιη και αμερόληπτη δίκη το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 30.2 του Συντάγ¬ματος επειδή κατά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, έχουν κυκλοφορή¬σει αρνητικά δημοσιεύματα σε βάρος τους αναφορικά με την ενώπιον του υπόθεση.
2. Αν το πιο πάνω ερώτημα (1) απαντηθεί καταφατικά, κατά πόσον το Δι-καστήριο έχει δικαιοδοσία ή εξουσία στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή, προτού αναγνωσθεί το κατηγορητήριο στους κατηγορουμένους, να ακούσει μαρτυρία για να διακριβώσει κατά πόσον υπήρξε η ισχυριζόμε¬νη παραβίαση του εν λόγω συνταγματικού δικαιώματος των κατηγορουμέ¬νων.
3. Αν το ερώτημα (1) απαντηθεί καταφατικά, κατά πόσον το Δικαστήριο, εφόσον αποφανθεί ότι υπήρξε παραβίαση του πιο πάνω συνταγματικού δι¬καιώματος των κατηγορουμένων έχει εξουσία ή δικαιοδοσία, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή, προτού αναγνωσθεί το κατηγορητήριο

9
στους κατηγορουμένους, να αποφασίσει ότι η κατηγορούσα αρχή δεν δύ¬ναται να προχωρήσει την υπόθεση της και ως εκ τούτου να ανακόψει την πορεία της ποινικής διαδικασίας απαλλάσσοντας τους κατηγορουμένους".
Η διαφωνία στην πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αφορούσε στην ουσία. Η μειοψηφία έκρινε πως ήταν δικονομικής φύσης το ερώτημα, ειδικά το πρώτο που συνιστούσε το υπόβαθρο και, χωρίς να επεκταθεί στην ουσία, για λόγους που εξήγησε, θεώ¬ρησε πως ο κατηγορούμενος μπορούσε να εγείρει το θέμα ώστε να αποφανθεί επ' αυτού το Επαρχιακό Δικαστήριο. Η απόφαση της πλειοψηφίας που, βεβαίως, καθόρισε και το αποτέλεσμα, ήταν δια¬φορετική. Είναι σύντομη και θα την παραθέσουμε αυτούσια, όπως την εξέδωσε ο Αρτεμίδης, Δ., όπως ήταν τότε:
«Το ερώτημα που τέθηκε ενώπιον μας είναι κατά πόσο δημοσιεύματα που αφορούν, στην υπό κρίση περίπτωση πρόσωπα εναντίον των οποίων α¬σκήθηκε ποινική δίωξη, μπορούν να ισχυριστούν πως, λόγω των δημοσι¬ευμάτων αυτών δε θα τύχουν δίκαιης δίκης σύμφωνα με το Άρθρο 30.2 του Συντάγματος, και ως εκ τούτου πρέπει να απαλλαγούν των κατηγο¬ριών. Μολονότι το παράπεμψαν πρωτόδικο Δικαστήριο έχει συντάξει τρία ερωτήματα, σε ισάριθμες παραγράφους, πιστεύουμε πως στην πραγματι¬κότητα είναι ένα, όπως το διατυπώνουμε αμέσως πιο πάνω. Πάνω σ'αυτό το σημείο παρατηρούμε πως και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων πα¬ρουσίασαν την επιχειρηματολογία τους προβάλλοντας δύο επάλληλες ει¬σηγήσεις: (α) ότι το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει πως το περιεχόμενο των δυσμενών σχολίων που δημοσιεύθηκαν για τους κατηγορούμενους συνε¬πάγεται αποστέρηση του δικαιώματος τους για δίκαιη δίκη, και (β) αν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε η δίκη πρέπει να ανακοπεί και οι κατηγορούμενοι να απαλλαγούν.
Πολύ ορθά οι συνήγοροι έκαμαν συγκεκριμένη και σαφή την εισήγηση τους στο παράπεμψαν Δικαστήριο γιατί, σύμφωνα με τη νομολογία, προϋ¬πόθεση για να τεθεί σε λειτουργία το άρθρο 148, του περί Ποινικής Δικο¬νομίας Νόμου, Κεφ. 155, είναι η αναγκαιότητα επίλυσης του ερωτήματος που εγείρεται για την παραπέρα πορεία της δίκης.
Είμαστε της γνώμης πως η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική γιατί,

10
(α) Η εισήγηση πως η απασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με οποιαδήποτε υπόθεση που μπορεί να παρουσιαστεί - ή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου - δυνατό να καταργήσει τη δίκη, δεν έχει έρεισμα στο ατομι¬κό δικαίωμα που διασφαλίζεται στο Άρθρο30.2 του Συντάγματος. Υιοθέτη¬ση τέτοιας ιδέας καταλύει στην πράξη τη δικαστική λειτουργία ή, το λιγό¬τερο, την καθιστά ατελέσφορη. Επιπλέον απολήγει στην άρνηση του δι¬καιώματος του πολίτη για δίκαιη δίκη γιατί, αν υιοθετηθεί αυτή η θέση, θα σήμαινε πως το ίδιο το Δικαστήριο δέχεται να καταργηθεί η νόμιμη δίκη για να μετατεθεί η κρίση της υπόθεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάμνουμε εδώ μια παρέκβαση για να πούμε πως δε μας διαφεύγει το γε¬γονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται, με το δικό τους τρό¬πο βέβαια, για πολύ και διεισδυτικά με υποθέσεις που παρουσιάζονται στα Δικαστήρια. Θα ήταν όμως ατόπημα να δεχθούμε πως ο κατηγορούμενος, ή σε ποινική υπόθεση η διωκτική αρχή, μπορούν να εισηγούνται κατάργη¬ση της δίκης, ή στις πολιτικές υποθέσεις οι διάδικοι την αποδοχή ή απόρ¬ριψη της αγωγής αναλόγως του συμφέροντος του όποιου διάδικου, επειδή ασχολήθηκαν με την υπόθεση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι παράγοντες στη δίκη.
(β) Δεν υπάρχει προηγούμενο σε οποιαδήποτε χώρα, με το ίδιο ή παρό¬μοιο νομικό καθεστώς όπως το δικό μας, που ανακόπηκε η έναρξη της ποινικής διαδικασίας, ή η πορεία της δίκης, λόγω δημοσιευμάτων που α¬φορούν σ'αυτή. Οι δικηγόροι όταν ρωτήθηκαν ειδικά πάνω στο ζήτημα, και τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν οποιεσδήποτε σχετικές αυθεντίες πε¬ριήλθαν στην αντίληψη τους, ανέφεραν πως όταν τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν την εισήγηση τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο θα προβούν, στη δέουσα έρευνα. Έχουμε τη γνώμη πως η έρευνα των δικηγόρων ήταν πλήρης. Ο κ. Τριανταφυλλίδης είχε μάλιστα την καλοσύνη να μας απο¬στείλει και Αγγλική απόφαση, που βρήκε μετά το πέρας της ενώπιον μας διαδικασίας. Είχαμε την ευκαιρία βέβαια να κάμουμε και τη δική μας έρευ¬να. Δεν έχουμε εντοπίσει δικαστική απόφαση, ή, έστω άρθρο στη νομική φιλολογία που να υποστηρίζει τη θέση που υιοθέτησαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων.
(γ) Οι μεμονωμένες πρόσφατες αγγλικές αποφάσεις δεν αποτελούν για μας αυθεντία. Απλή αναφορά σ'αυτές καταδεικνύει πως η αιτιολόγηση τους βρίσκει έρεισμα στο θεσμό των ενόρκων, όπου είναι πιθανός επηρεα¬σμός τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, και αυτό είναι το ση¬μαντικό, σε καμιά από αυτές δεν καταργήθηκε η δίκη με την αιτιολογία πως ασχολήθηκαν μ'αυτή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιεύοντας δυσμενείς αναφορές για τον κατηγορούμενο ή τα γεγονότα της υπόθεσης. Ο λόγος της δικαστικής διαταγής που εκδόθηκε στις συγκεκριμένες υπο¬θέσεις ήταν η πιθανότητα επηρεασμού των ενόρκων. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως η δικαστική πρακτική στην Αγγλία δεν προσφέρεται σε μας για άντληση έστω βοήθειας, γιατί στη χώρα μας ισχύουν συνταγματι¬κές διατάξεις.

11
(δ) Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι μπορεί να εγερθεί ζήτημα ενώπιον ο-ποιουδήποτε Δικαστηρίου που να αφορά στη δίκαιη δίκη και διάφορα άλ¬λα, όπως επιτρέπει ο Νόμος και το Σύνταγμα. Δεν κρίνουμε όμως σκόπιμο να στοχαστούμε, κάμνοντας θεωρητικές υποθέσεις, σε ένα τομέα όπου η νομική επιστήμη και νομολογία δεν θεώρησε ορθό να εκτραπεί από το δρόμο που από χρόνια τώρα βαδίζει. Ακόμα και στις λίγες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το ζήτημα αγγίζεται στην ουσία του. Καταπιάνο¬νται δηλαδή με τα συγκεκριμένα γεγονότα της υπόθεσης, βάσει των ο¬ποίων προβλήθηκε ο ισχυρισμός πως δεν υπήρξε δίκαιη δίκη. Δεν υπάρχει υπόθεση στην οποία έγινε πρόταση πως δεν υπήρξε δίκαιη δίκη, επειδή ασχολήθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτή ή, πιο συγκεκριμένα γιατί δημοσιεύθηκαν δυσμενή σχόλια για τον κατηγορούμενο.
(ε) Η πραγματικά απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με ανεπίτρεπτο τρόπο με τις υποθέσεις πολιτών, που μπορεί να παρουσιαστούν ή βρίσκονται στα Δικαστήρια, α-πασχολεί πολλές χώρες που αναζητούν πρόσφορους τρόπους αντιμετώπι¬σης της. Παράδειγμα η Ελλάδα, όπου έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, και μάλιστα συζητείται η παραπέρα βελτίωση της προς το αυστηρότερο, για να προστατευθεί ο κατηγορούμενος από δημόσιο προπηλακισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και άλλα όργανα, πριν και κατά τη διάρκεια της δί¬κης. Ας μην ξεχνούμε το αξίωμα πως ένας είναι αθώος μέχρις ότου κριθεί ένοχος από το δικαστήριο, μετά από την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασί¬α.».
Η εμβέλεια αυτής της υπόθεσης εξηγήθηκε στην υπόθεση Δημοκρα¬τία v. Ford (Αρ. 2) (1995) 2 ΑΑΔ 232. Ειδικά, στα πιο κάτω α¬ποσπάσματα από την απόφαση που εξέδωσε ο Πικής, Π.:
«Ο λόγος της Φάντη (απόφαση πλειοψηφίας) είναι ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Άρθρο 30.3 του Συντάγματος είναι συνυφασμένα με τη διεξαγωγή της δίκης και όχι με την κατάργηση της.
Η προάσπιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, βάσει του Άρθρου 30.3, συναρτάται, όπως προκύπτει από τη Φάντη, με τη διασφάλιση των εχεγγύων που εξασφαλίζονται στον κατηγορούμενο κατά τη διεξαγωγή της δίκης και όχι τον αποκλεισμό ή διαγραφή της ποινικής ευθύνης του κατηγορουμένου.».

12
Καταλήγουμε πως, ως θέμα νομολογιακού προηγούμενου αλλά και ορθής αρχής, δεν μπορεί να τίθεται θέμα κατάργησης της δίκης, πο¬λύ λιγότερο της έφεσης, εξ αιτίας δυσμενών δημοσιευμάτων.
Το αίτηυα νια αναστολή της εκδίκασης της έφεσι^
Παραθέτουμε κατ' αρχάς το κείμενο των δηλώσεων του Γενικού Ει-σαγγελέα, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν, κατ' επίκληση του οποίου υ-ποβλήθηκε το αίτημα:
« "Ενθαρρύνουν την κρατική τρομοκρατία" Πρωτοφανής έκρηξη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
Μια ζωή στις δικαστικές αίθουσες έχει περάσει ο Γενικός Εισαγγελέας Πέ¬τρος Κληρίδης. Έχει ακούσει, έχει διαβάσει, έχει αναλωθεί σε δεκάδες, εκατοντάδες αποφάσεις. Καμιά πάντως, δεν φαίνεται να τον εξόργισε τό¬σο, όσο η χθεσινή. Με σκληρή γλώσσα, έθεσε τη Δικαιοσύνη, τη χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου, υπό κρίση. Το περί δικαίου a\oQr\\ja, είπε, έχει τρωθεί. Ακολουθεί η οτιχομυθία του Εισαγγελέα με τη δημοσιογράφο Αι¬μιλία Κενεβέζου στο ΡΙΚ:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς αισθάνεστε μετά από αυτή την απόφαση; ΓΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Εντελώς απογοητευμένος με την ποιότητα της Δικαι¬οσύνης μας. Ξεκινώ από το σημείο που πήγα στο Δικαστήριο για να α¬σκήσω ένα δικαίωμα το οποίο ο νόμος μου δίνει να ζητήσω παραπομπή νομικού ερωτήματος και ούτε καν με άκουσε το Δικαστήριο. Συνέχισε την ανάγνωση της απόφασης ως εάν ο Γενικός Εισαγγελέας να μην είχε μπει στο Δικαστήριο και να μην είχε ζητήσει τίποτε. Αυτή την απαξιωτική συ¬μπεριφορά δεν τη δέχομαι από κανένα. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο πρώτος δικηγόρος - έτσι θεωρείται- έχω απαίτηση τον ίδιο σεβασμό που έχω προς το Δικαστήριο, τον ίδιο σεβασμό να έχουν και τα Δικαστήρια προς εμένα. Δεν έδειξε τον ίδιο σεβασμό το Δικαστήριο, αντίθετα έδειξε μια απαξιωτική συμπεριφορά, πράγμα που μου δίνει το δικαίωμα με τον ί-διο τρόπο να μιλώ και εγώ για το Δικαστήριο. Έχει πει ένας από τους παραπονούμενους ότι αυτό αποτελεί ενθάρρυνση της κρατικής τρομοκρα¬τίας. Αυτό είναι ακριβώς που έγινε με την αθώωση των κατηγορουμένων. Πού είναι η μαρτυρία των δύο εμπειρογνωμόνων; Δεν έβλεπαν οι παρα-πονούμενοι τη σκηνή που κακοποιούσαν, γιατί δεν έγινε δεκτή αυτή η μαρτυρία; Και τα ΜΜΕ για ένα αυτής της σημασίας δημοσίου ενδιαφέρο¬ντος θέμα, δεν είχαν δικαίωμα να προβάλουν σκηνές και να κάνουν και σχόλια; Πότε μπορεί ο Τύπος να μιλά; Εγώ δεν λέω να γίνονται λαϊκές δι-

13
κες. Αλλά εάν ο Τύπος δεν είχε δικαίωμα να πρόβαλλε αυτές τις σκηνές και να τις σχολίαζε, τότε ποια είναι η αποστολή του Τύπου; Είμαι τόσο απογοητευμένος κ. Κενεβέζου.
ΔΗΜ: Το αντιλαμβάνομαι κ. Γενικέ, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα. ΓΕ: Και αυτό το οποίο είπε ένας από τους παραπονούμενους ότι είναι εν¬θάρρυνση της κρατικής τρομοκρατίας έχει απόλυτο δίκαιο. ΔΗΜ.: Τι θα κάνετε εσείς ως Νομική Υπηρεσία;
ΓΕ: Τι σχέση έχει τι θα κάνουμε; Και έφεση να κάνουμε τι σημασία έχει. Θεραπεύονται τα πράγματα; Θεραπεύονται τα πράγματα; Προβάλλονται ακόμα και σήμερα οι σκηνές. Δεν τις βλέπετε τις σκηνές; Και δεν έγινε κανονική αναγνώριση; Δεν έβλεπαν τους κατηγορούμενους και δεν έβλε¬παν τους ίδιους να προβάλλονται στο βίντεο;
ΔΗΜ.: Εξηγήστε μου πώς λειτούργησε γιατί εμείς οι πολίτες δεν μπορού¬με να αντιληφθούμε.
ΓΕ: Δεν ξέρω πώς λειτούργησε. Σας λέω ότι είναι μια εντελώς λανθασμέ¬νη απόφαση και έχει ο κάθε πολλίτης το δικαίωμα να την κρίνει. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κρίνει. Και τα Δικαστήρια είναι υπό κρίση. Κα¬νείς δεν είναι πέραν κρίσης. Και τα Δικαστήρια είναι υπό κρίση. Και για τα δικά τους σφάλματα.
ΔΗΜ: Θα εφεσιβάλεται όμως την απόφαση. Ας μη μείνουμε στο διαδικα¬στικό.
ΓΕ: Τι σημασία έχει αυτό; Σημασία έχει ότι έχει εκδοθεί αυτή η απόφαση. Βλέπουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζονται να κακοποιούνται από όλους αυτούς οι οποίοι αναγνωρίζονται, και το Δικαστήριο να λέει ότι δεν αποδείχθηκε η αυθεντικότητα της ταινίας. Ως εάν η ταινία αυτή να έχει οποιοσδήποτε αυστηρός για την αυθεντικότητα της εκτός από το Δικαστή¬ριο. Και οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τον εαυτό τους στη σκηνή και τους αναγνωρίζουν δεν μπορεί να είναι πιστευτοί. Οι ίδιοι εκείνοι αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν αγωγές εναντίον των δύο παραπονούμενων και άρα ήσαν στη σκηνή και άρα μετείχαν σ' αυτό το επεισόδιο, και η αστυνομία η οποία έκανε και δίωξη εναντίον αυτών των δυο ανθρώπων με μάρτυρες τους κα¬τηγορούμενους, δεν δείχνει ότι ήσαν παρόντες;
ΔΗΜ: Θα τολμήσω να ρωτήσω. Τότε δεν μπορεί να εμπιστευόμαστε και τη Δικαιοσύνη κ. Κληρίδη; ΓΕ: Όχι πάντα κυρία Κενεβέζου. ΔΗΜ: Άρα το περί δικαίου αίσθημα αυτή τη φορά ... ΓΕ: Έχετε την εντύπωση ότι δεν έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. ΔΗΜ: Έχει τρωθεί. ΓΕ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Κενεβέζου.»
Η πρώτη τοποθέτηση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα ήταν πως αυτό το κείμενο ήταν απλώς κριτική, έντονη ή υπερβολική δεν έχει σημασία, επί του δημοσίου ενδιαφέροντος θέματος της δικαστικής απόφασης που

14
είχε εκδοθεί. Και έγινε σ' αυτό το πλαίσιο αναφορά σε νομολογία ανα¬φορικά με τη δυνατότητα άσκησης κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις.
Στις προεκτάσεις από την άσκηση κριτικής σε δικαστική απόφαση όταν αυτή εξακολουθεί, ως μη τελεσίδικη, να βρίσκεται κάτω από δικαστική κρίση, έχουμε αναφερθεί. Προσθέτουμε εδώ πως, εν προκειμένω, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ήταν ο ξένος προς τη διαδικασία τρίτος αλλά εκείνος ο οποίος, κατά το Νόμο, είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, στο πλαίσιο της οποίας, κατά τις δυνατότητες που παρέχονται, θα μπο¬ρούσε να συζητήσει τα όποια, κατά την εκτίμηση του, σφάλματα στην πρωτόδικη απόφαση. Ο ίδιος, στις δηλώσεις του, δήλωσε πως δεν είχε σημασία το κατά πόσο θα ασκούσε έφεση, θέτοντας και το ερώτημα αν «θεραπεύονται τα πράγματα». Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Εισαγγελέας παρεπεμπε στις νομοθετικές ρυθμίσεις που ορίζουν τις δυνατότητες σε σχέση με την άσκηση έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης. Σημειώνουμε, όμως, την παράγραφο (γ) της ένστασης του στην αίτηση:
«Από πλευράς Γενικής Εισαγγελίας εκφράστηκε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Κακουργιοδικείου η πρόθεση καταχώρησης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο πράγμα το οποίο έγινε και συνιστά σαφή απόδειξη της απόλυτης και απεριόριστης εμπιστοσύνης που έχει ο Γενικός Εισαγγε¬λέας στο Ανώτατο Δικαστήριο και γενικότερα στο ισχύον σύστημα απονο¬μής δικαιοσύνης όπως είναι δομημένο και θεσμοτετημένο βάσει του Συ-ντάγματος και της Κυπριακής Νομοθεσίας. Αυτό δεν αποκλείει την έκ¬φραση από οποιοδήποτε δημόσιας κριτικής της απόφασης εναντίον της οποίας στρέφεται η έφεση.»
Ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε «εντελώς απογοητευμένος οπό την ποιότητα της δικαιοσύνης μας», πως η αθώωση των κατηγορουμέ¬νων «αποτελεί ενθάρρυνση της κρατικής τρομοκρατίας», πως δεν πρέπει πάντοτε να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και πως το περί δι¬καίου αίσθημα έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Πρόκειται για βαριές εκ-

15
φράσεις που πλήττουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και που δεν αναμέναμε να χρησιμοποιηθούν, σε καμιά περίπτωση από θεσμικό όργανο τέτοιας βαρύνουσας σημασίας όπως ο Γενικός Ει¬σαγγελέας. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το κείμενο που δημοσιεύ¬τηκε, εν γνώσει. Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε σε κατά τη γνώμη του απαξιωτική έναντι του συμπεριφορά του Κακουργιοδικεί-ου όταν θέλησε να διακόψει την ανάγνωση της απόφασης. Και το θέμα εδώ δεν είναι αν το Κακουργιοδικείο είχε άλλη επιλογή από τη συνέχιση της ανάγνωσης της απόφασης. Εκείνο που ξεχωρίζει για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας είναι η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα πως ό,τι έγινε του έδινε δικαίωμα να μιλά με τον ίδιο τρόπο για το Δικαστήριο, απαξιωτικά δηλαδή. Και αυτή ήταν, εν τέ¬λει η ουσία των δηλώσεων που δεν αμβλύνεται από το γεγονός ότι στο κείμενο περιλαμβάνεται και αναφορά σε σχέση με στοιχεία της μαρτυρίας που είχε προσαχθεί. Έκαμε αυτή την αναφορά και έθεσε ερωτήματα αναφορικά με το γιατί το Κακουργιοδικείο δεν δέχτηκε τη μια ή την άλλη μαρτυρία, χωρίς όμως αναφορά και στην αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στην πρωτόδικη απόφαση, έστω σε εκείνο το πλαίσιο, αφού είχε επιλεγεί, κακώς κατά τη γνώμη μας, η οδός της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που προφανώς θα απασχολούσαν κατά την εκδίκαση της έφεσης.
Όπως είδαμε, με επιστέγασμα την επίκληση «του περί δικαίου αισθή-ματος» το οποίο, βεβαίως, δεν συναρτάται προς το αποδεικτικό υλικό στη βάση του οποίου τα Δικαστήρια έχουν καθήκον να κρίνουν. Αλλά και της ίδιας της αθώωσης ως ενθάρρυνσης της κρατικής τρο¬μοκρατίας ως εάν να μην ήταν και η αθώωση παραδεκτό ενδεχόμε¬νο, ανάλογα με την κρίση επί της μαρτυρίας και τις νομικές αρχές.

16
Έχουμε αναφερθεί σε δημόσια ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα που την υπογράφει υπό την ιδιότητα, τότε, του Αν. Γενικού Εισαγγε¬λέα όπως αυτή καταγράφεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη¬ρίου στην υπόθεση Γεωργιάδης (ανωτέρω). Εκεί, βεβαίως, τα α¬δικήματα τελούσαν ακόμα υπό διερεύνηση αλλά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση τοποθετήσεις ορθές, με γενικότερη προέκταση. Την παραθέτουμε:
«Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.
Εδώ και αρκετές ημέρες το κυρίαρχο θέμα σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επι-κοινωνίας είναι οι διεξαγόμενες από την Αστυνομία ανακρίσεις για τη δια¬πίστωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων, που φέρεται να διαπράχθηκαν από τους κ.κ.Δώρο Γεωργιάδη και Γεώργιο Σερδάρη.
Η έκταση των δημοσιευμάτων και προβολής της εν λόγω υπόθεσης είχε πάρει από την αρχή μορφή χιονοστιβάδας, στην οποία ενεπλάκησαν όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε βαθμό που να καθιστά αδύνατο τον οποιοδήποτε έλεγχο χωρίς την ανάγκη δίωξης σχεδόν των πάντων στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που διαπιοτώνετο ότι διαπράττετο με τα εν λό¬γω δημοσιεύματα ποινικό αδίκημα.
Έχουν περάσει αρκετές ημέρες και φαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι το θέμα έπαυσε να αποτελεί πρώτη είδηση, εντούτοις εξακολουθεί να γίνεται προβολή του, παρά και την έκδοση στο μεταξύ διαταγμάτων από το Επαρ¬χιακό Δικαστήριο Λάρνακας για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευσης με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποίησης των πρακτικών της διαδικασίας, και διάθεσης υλικού από το φάκελο της υπό¬θεσης χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου. Στην ίδια απόφαση του το Δικα¬στήριο ανέφερε πως η έννοια της «δίκης κεκλεισμένων των θυρών» δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του Δικαστηρίου αλλά σκοπό έχει να αποκλει¬στεί η δημοσιοποίηση των όσων διαδραματίζονται σε σχέση με αυτήν.
Είναι για το λόγο αυτό που χωρίς να παραβλέπεται και το δικαίωμα του κοινού για πληροφόρηση, πρέπει να παύσει οποιαδήποτε αναφορά από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην υπόθεση, με τρόπο που ενδέχεται να ε¬πηρεάσει την απονομή της δικαιοσύνης, και ιδιαίτερα προκαλώντας την πίστη για ενοχή των δύο υπόπτων αναφορικά με τα όποια αδικήματα τε¬λούν υπό διερεύνηση.

17
Το δικαίωμα κάθε προσώπου να θεωρείται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο θα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστό από τα Μέσα Μαζικής Επι-κοινωνίας και να αποφεύγεται η οποιαδήποτε εντύπωση για ενοχή των υπόπτων, πράγμα το οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαι¬οσύνης.
Είναι με λύπη μου που θα δώσω οδηγίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση που δημοσίευμα όχι μόνο θα παραβαίνει τα διατάγματα του Δικαστηρίου, αλλά και που ενδέχεται να επηρεάσει την ορθή απονομή της δικαιοσύνης ή τις ανακρίσεις και γενικότερα τις αρχές της δίκαιης δίκης.
Πέτρος Κληρίδης
Αν. Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.»
Η περαιτέρω τοποθέτηση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα αφο¬ρούσε στο πρακτέο, ενόψει της δημοσίευσης του πιο πάνω κειμένου. Κατά την εισήγηση του, όσο και αν κάποιος θα μπορούσε να το θεω¬ρήσει υπερβολικό, ακόμα και καταφρονητικό, δεν θα ήταν δικαιολο¬γημένο να ανασταλεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο κ. Λουκαΐδης α¬κροθιγώς αναφέρθηκε σε σκέψεις του αναφορικά με την ορθότητα της απόφασης στην Constantsnides v. Vima Ltd αλλά και στο δι¬καίωμα του Γενικού Εισαγγελέα, δυνάμει του Άρθρου 112.3 του Συ¬ντάγματος να ακούεται από τα Δικαστήρια αλλά δεν ήταν με αναφο¬ρά σ' αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες που προώθησε τη θέση του. Η θέση του δομήθηκε στο πλαίσιο του σκεπτικού της Constantinides v. Vima Ltd και ήταν η εισήγηση του πως η παρούσα διακρίνεται. Ως ακολούθως: Δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο των δηλώσεων του Γενικού Εισαγγελέα οποιασδήποτε μορφής αμφισβήτηση της ακε¬ραιότητας και της αμεροληψίας του Κακουργιοδικειου, πολύ λιγότερο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στάση που και τώρα επιβεβαιώνεται πέ¬ραν από την παράγραφο 3 της ένστασης στην οποία έγινε ήδη ανα¬φορά, με την ακόλουθη τοποθέτηση, όπως αυτή έχει καταγραφεί:

18
«Με κάθε ειλικρίνεια, και δεν εκφράζω προσωπική άποψη αλλά και την ί¬δια την άποψη του κ. Κληρίδη, ο κ. Κληρίδης συμπεριφέρθηκε, εξέφρασε μια προσωπική άποψη σε ό,τι αφορά σφάλματα, κατά τη γνώμη του, σφάλματα του Δικαστηρίου. Δεν επετέθη, ούτε επιτίθεται ούτε κατακρίνει καθόλου την εντιμότητα του Δικαστηρίου, οποιουδήποτε δικαστηρίου, είτε του πρωτοβάθμιου, ούτε, βεβαίως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν ηγέρθη ούτε και ετέθη θέμα, ούτε το impartiality του Δικαστηρίου. Σέβεται από¬λυτα τα Δικαστήρια, και εγώ τα σέβομαι που τον εκφράζω, και την ακε¬ραιότητα και την τιμιότητα και τις αποφάσεις του. Αυτό είναι ένα, αλλά μπορώ να τις κρίνω με όση ένταση δικαιούμαι».
Από την άλλη πλευρά προωθήθηκε η άποψη πως πράγματι η περί¬πτωση εμπίπτει στην αρχή που καθιέρωσε η Constantinides ν. Vima Ltd και πως η διαδικασία πρέπει να ανασταλεί μέχρις ότου ο Γενικός Εισαγγελέας ανακαλέσει τις απρεπείς και έξαλλες δηλώσεις του που αποτελούν περιφρόνηση του Κακουργιοδικεϊου και ολόκλη¬ρου του δικαστικού συστήματος. Αποκαθιστώντας έτσι την αξιοπρέ¬πεια, την τιμή και τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.
Θα εξετάσουμε, επομένως, την Constantinides v. Vima Ltd. Ο ε-
φεσείων ήταν αρχισυντάκτης εφημερίδας και μετά την απόρριψη της αγωγής του για δυσφήμιση, ενώ όπως συναγόταν σκόπευε να ασκή¬σει έφεση, προέβη στη δημοσίευση κειμένων με άμεσο ή έμμεσο θέ¬μα την απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του. Υποβλή¬θηκε αίτηση από τους εφεσίβλητους με στόχο να μην επιτραπεί στον εφεσειοντα να ακουστεί πριν αποσύρει τις δηλώσεις στις οποίες προέβη και κατ' αρχάς συζητήθηκε το ζήτημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, ως θέματος αυτοτελούς. Κρίθηκε πως δεν ήταν δυνατό να εκδικαστεί σε εκείνο το πλαίσιο ζήτημα καταφρόνησης του Δικα¬στηρίου αφού, όπως εξηγήθηκε, μόνο ποινικό δικαστήριο θα είχε τέ¬τοια δικαιοδοσία, στη βάση κατηγορητηρίου που θα καταχωρειτο. Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε ήταν εκείνο της αστικής καταφρόνη-

19
σης αλλά και ως προς αυτό κρίθηκε πως έλειπαν οι προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν εξέταση κάτω από τέτοια σκοπιά. Απέμεινε το ζή¬τημα της κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας και, βεβαίως, είναι σ' αυτό που επικεντρώθηκαν οι δυο πλευρές.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, με εκτεταταμένη ανάλυση και αναφορά στη νομολογία, εξήγησε τη σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου να κατα¬στέλλει, με τον κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο, την κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Και εξέτασε αν στη βάση των δεδομέ¬νων θα έπρεπε να παρέμβει. Σ' αυτό το πλαίσιο διαπίστωσε ανοίκεια επίθεση κατά των δικαστών που εξέδωσαν την πρωτόδικη απόφαση αλλά και του δικαστικού σώματος γενικά. Υπό το μανδύα της κριτι¬κής, αμφισβητήθηκε η αμεροληψία του πρωτόδικου Δικαστηρίου και του δικαστικού σώματος γενικά. Αφού επιχειρήθηκε δε και γελιο-ποίηση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, του αποδόθηκε και ανεντιμό¬τητα, όχι σε μια στιγμιαία έκρηξη αλλά ως μέρος της προσπάθειας για υπονόμευση του κύρους του δικαστικού σώματος. Αναφέρθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο στο δικαίωμα της κριτικής των δικαστικών αποφάσεων αλλά επισήμανε ταυτόχρονα το γεγονός πως ο εφεσείων δεν ήταν ο απομακρυσμένος από τα γεγονότα δημοσιογράφος αλλά διάδικος στην υπόθεση. Που θέλησε να αναζητήσει δικαίωση μέσω δημοσιευμάτων τα οποία εμφάνιζαν το πρωτόδικο Δικαστήριο και το δικαστικό σώμα ως μεροληπτικά. Αποδοκιμάστηκε αυτή η μέθοδος και επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι από την προσφυγή σ' αυτή. Για να καταλήξει το Ανώτατο Δικαστήριο στα ακόλουθα από την απόφαση του Πική, Δ., όπως ήταν τότε:
«What appellant has done, is to seek our intervention on appeal, for the sustainance of his rights while disputing the inclination of the Judiciary to

20
administer justice. A litigant cannot seek the intervention of the Court in the interests of justice while questioning the impartiality of the Courts. For, a corrupt Judiciary does not administer justice according to law but justice according to convenience».
Σε ελεύθερη μετάφραση:
Εκείνο που έκαμε ο εφεσειων, είναι να ζητήσει την παρέμβαση μας κατ' έφεση για την επικράτηση των δικαιωμάτων του ενώ αμφισβητεί τη διάθε¬ση του Δικαστικού Σώματος να απονείμει δικαιοσύνη. Ένας διάδικος δεν μπορεί να ζητά την παρέμβαση του Δικαστηρίου προς το συμφέρον της δι¬καιοσύνης ενώ αμφισβητεί την αμεροληψία των Δικαστηρίων. Επειδή, ένα διεφθαρμένο δικαστικό σώμα δεν αποδίδει δικαιοσύνη σύμφωνα με το Νό¬μο αλλά δικαιοσύνη με σκοπιμότητα.
Εξέτασε στη συνέχεια το εφετείο τις δυνατότητες που παρεχονταν. Αναφέρθηκε και ως προς αυτές σε νομολογία, διαπίστωσε πως η ά¬σκηση έφεσης ήταν καταχρηστική και διέταξε την αναστολή της. Αυτό, μέχρις ότου ο εφεσειων αποκαθιστούσε με κατάλληλες ενέρ¬γειες το κύρος του Δικαστηρίου προς απονομή δικαιοσύνης στην υ¬πόθεση. Παραθέτουμε το καταληκτικό απόσπασμα από την απόφαση:
«We have examined the case with very great care, not least because it is the first of its kind to come before the Supreme Court. We are unanim¬ously of the opinion that the exercise by the appellant of his statutory right of appeal, while questioning the impartiality of the Judiciary in the manner above stated, amounts to a gross abuse of the process of the Court. Therefore, unless the appellant first restores the authority of the Court, it would be an abuse on his part to invoke its powers to obtain justice in the case. If we were powerless to act in these circumstances, the authority of the Courts would be muted.
In our judgment the appeal should be stayed.
Nothing said in this judgment is designed to limit the right of the public to criticize judicial action. Not only the public - especially the press - has a right, but a duty as well to criticize judicial action whenever they think that criticism is merited in the public interest. Nobody is above the law. Least of all the Judges. We are duty bound to administer justice accord-

21
ing to law. The administration of justice is all important to the wellbeing of society and concerns everyone. We are not here confronted, as noted above, with a bona fide criticism of a judgment of the Court, but with a litigant attempting to vindicate his proclaimed rights through the press, by destroying the premises upon which justice is administered, that is, the impartiality of the Judiciary.
In the result the appeal is stayed. The order for stay shall cease to oper¬ate if and when the appellant restores by appropriate action the authority of the Court to do justice in the case. Thereafter, it may be fixed for hearing on the application of any party to the cause. The costs of the present proceedings shall be borne by the appellant.».
Σε ελεύθερη μετάφραση:
Έχουμε εξετάσει την υπόθεση με πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ περισσότε¬ρο επειδή είναι η πρώτη του είδους της που έρχεται ενώπιον του Ανωτά¬του Δικαστηρίου. Είμαστε ομόφωνα της γνώμης ότι η άσκηση από τον εφεσείοντα του θεσμοθετημένου δικαιώματος έφεσης, ενώ αμφισβητεί την αμεροληψία του Δικαστικού Σώματος κατά τον τρόπο που εκτέθηκε πιο πάνω, συνιστά βαριά κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Επομένως, εκτός αν ο εφεσείων πρώτα αποκαταστήσει το κύρος του Δικαστηρίου, θα ήταν κατάχρηση εκ μέρους του να επικαλείται τις εξουσίες του να αποδώ¬σει δικαιοσύνη στην υπόθεση. Αν είμαστε ανίσχυροι να ενεργήσουμε κά¬τω από αυτές τις περιστάσεις, η εξουσία των Δικαστηρίων θα εξουδετερω¬νόταν.
Κατά την απόφαση μας η έφεση πρέπει να ανασταλεί.
Τίποτε από όσα έχουν λεχθεί σ' αυτή την απόφαση στοχεύει στο να περιο¬ρίσει το δικαίωμα του κοινού να ασκεί κριτική σε δικαστική ενέργεια. Όχι μόνο το κοινό - ιδίως ο τύπος - έχει δικαίωμα, αλλά έχει και καθήκον να ασκεί κριτική σε δικαστική ενέργεια οποτεδήποτε νομίζει ότι η κριτική δι¬καιολογείται προς το δημόσιο συμφέρον. Κανένας δεν είναι υπεράνω του Νόμου. Λιγότερο από όλους οι δικαστές. Μας δεσμεύει το καθήκον να απονέμουμε δικαιοσύνη σύμφωνα με το Νόμο. Η απονομή της δικαιοσύ¬νης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευημερία της κοινωνίας και ενδιαφέ¬ρει τον καθένα. Δεν είμαστε εδώ αντιμέτωποι, όπως σημειώσαμε πιο πά¬νω, με μια καλής πίστης κριτική μιας απόφασης του Δικαστηρίου, αλλά με ένα διάδικο που επιχειρεί δικαίωση για τα δικαιώματα του που επικαλείται μέσω του τύπου, διά της καταστροφής του υπόβαθρου πάνω στο οποίο η δικαιοσύνη απονέμεται, δηλαδή, της αμεροληψίας του Δικαστικού Σώμα-τος.
Τελικά η έφεση αναστέλλεται. Το διάταγμα για αναστολή θα σταματήσει να λειτουργεί αν και όταν ο εφεσείων αποκαταστήσει με κατάλληλη ενέρ¬γεια το κύρος του Δικαστηρίου να απονείμει δικαιοσύνη στην υπόθεση.

22
Μετά από αυτό, θα μπορεί να οριστεί για ακρόαση με αίτηση οποιουδήποτε από τους διαδίκους. Τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας θα καταβληθούν από τον εφεσείοντα.
Έχουμε ενώπιον μας εφέσεις που ασκήθηκαν εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με υπόθεση που αφορά στο δημόσιου συμφέ¬ροντος ζήτημα της διάγνωσης της ποινικής ευθύνης των εφεσίβλη¬των για σοβαρά αδικήματα. Έχουμε καταγράψει τις παρατηρήσεις μας για τις δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Θα αναμέ¬ναμε πως ο Γενικός Εισαγγελέας θα απέσυρε τις δηλώσεις του. Ό¬μως αυτή η διαδικασία δεν είναι τιμωρητικής φύσης. Δεν τίθεται ζή¬τημα και είναι εκτός της δικαιοδοσίας μας η συζήτηση λήψης μέτρου που θα είχε τη μορφή κύρωσης για ό,τι λέχθηκε. Εκείνο που εξετά¬ζουμε, στο πλαίσιο του θέματος όπως αυτό συζητήθηκε ενώπιον μας είναι το κατά πόσο καταχρηστικά ο Γενικός Εισαγγελέας επιδιώκει, με την άσκηση των εφέσεων, την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρί¬ου. Δηλαδή, υπό συζήτηση είναι η ενδεχόμενη κατάχρηση της δια¬δικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η προοπτική, στην περίπτωση, όπως εξηγήθηκε στην Constantinides v. Vima Ltd (α¬νωτέρω) δεν είναι, βεβαίως, η απόρριψη των εφέσεων αλλά η ανα¬στολή της εκδίκασης τους μέχρις ότου, με κατάλληλη ενέργεια απο¬κατασταθεί το κύρος του Δικαστηρίου να απονείμει δικαιοσύνη στην υπόθεση. Κατά διαφοροποίηση από τα δεδομένα στην Constanti¬nides v. Vima Ltd, έχουμε ενώπιον μας τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα πως σέβεται τις αποφάσεις του Δικαστηρίου και πως ου¬δέποτε αμφισβήτησε ή αμφισβητεί, την τιμιότητα, αμεροληψία ή α¬κεραιότητα του Κακουργιοδικείου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου απευθύνεται και πως έχει απόλυτη και απε¬ριόριστη εμπιστοσύνη στο ισχύον σύστημα απονομής δικαιοσύνης

23
όπως είναι δομημένο και θεσμοθετημένο βάσει του Συντάγματος και της Κυπριακής Νομοθεσίας. Θεωρούμε πως ενόψει αυτών των δη¬λώσεων, στο πλαίσιο του λόγου της Constantinides v. Vima Ltd, δεν δικαιολογείται να διατάξουμε αναστολή της εκδίκασης των εφέ¬σεων. Η αίτηση απορρίπτεται.
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Δ.
ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Δ.
Α. ΚΡΑΜΒΗΣ, Δ.
Δ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, Δ.
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.
Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ.
Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ.
Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ.
Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ.
Κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ, Δ.
Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ. ΜΣι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: